Procedura recenzowania

Przyjęte przez czasopismo „Studia Elbląskie” zasady recenzowania artykułów naukowych opierają się o Statut Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej i są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Każdy artykuł (rozprawa) jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów
spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review process (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości).

4. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach zachodzących między recenzentem a
autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje zależności zawodowej,
– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających
przygotowanie recenzji.

5. Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz recenzyjny lub też
przygotowuje recenzję według własnego schematu, przy czym musi sformułować
jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego
odrzucenia.
Główne kryteria dopuszczenia artykułów do procedury recenzowania:
– temat artykułu musi być zgodny z profilem czasopisma,
– od strony formalnej obowiązuje logiczna struktura, język naukowy, streszczenia oraz
słowa kluczowe, aparat naukowy,
– od strony merytorycznej autor musi się w artykule odnieść do określonego problemu
naukowego, a nie tylko rekapitulować wiedzę podręcznikową na dany temat,
– jeżeli dotyczy omawianych już problemów, powinien wnosić nowe aspekty i punkty
widzenia,
– w przypadku gdy jedna z recenzji jest negatywna, decyzję w kwestii opublikowania
artykułu w „Studiach Elbląskich” podejmuje Zespół Redakcyjny. Dwie recenzje
negatywne eliminują artykuł z dalszej procedury.

 

Pobierz w wersji .doc:         Formularz recenzji

Pobierz w wersji .pdf:         Formularz recenzji