Obrady zgromadzenia synodalnego poprzedziło nabożeństwo biblijne, któremu przewodniczył ks. Piotr Towarek – sekretarz synodu. Homilię opartą o fragment Ewangelii wg św. Łukasza wygłosił bp Jacek Jezierski. Kaznodzieja objaśniał zebranym przypowieść Jezusa o zaczynie włożonym w trzy miary mąki. Przypomniał interpretację tego fragmentu Ewangelii, pozostawioną przez św. Jana Chryzostoma, który widział w trzech miarach mąki cały świat a w zaczynie dwunastu apostołów.
Po nabożeństwie zgromadzonych w auli seminarium powitał sekretarz generalny synodu ks. prof. Stefan Ewertowski. W okolicznościowym przemówieniu przypomniał, że dojrzałość to zdolność dzielenia troski i zadań z innymi ludźmi, to branie współodpowiedzialności za Kościół i świat. Droga synodalna to ruch w stronę większej dojrzałości w wierze i codzienności. Protokół z ostatniej sesji synodalnej, która odbyła się w Pasłęk odczytał ks. Piotr Szafrański – wicerektor seminarium.

Schemat dokumentu pt. „Diecezja elbląska jutro” przedłożył zebranym ks. prof. UWM dr hab. Marek Karczewski – przewodniczący komisji projektu kościelnej odnowy. Dokument zawiera wiele propozycji dla odnowy duszpasterstwa i życia religijnego w diecezji, np. uruchomienie Diecezjalnej Szkoły Katolickiej Nauki Społecznej, czy też organizację Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego oraz Diecezjalnego Kongresu Misyjnego. Zaakcentowano w nim również obowiązek troski o spuściznę duchową po Janie Pawle II, a także potrzebę recepcji treści encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. W trosce o niepełnosprawnych dokument synodalny postuluje usunięcie barier architektonicznych utrudniających dostęp do kościoła i obiektów parafialnych. Zwraca również uwagę na potrzebę unowocześnienia chorągwi, feretronów oraz sztandarów procesyjnych, a także na konieczność dokonania zmian we wzornictwie szat liturgicznych, tak aby unikać w nich świeckich emblematów oraz eksponowania postaci świętych, gdyż ich przedstawienia znajdują się w wystroju świątyni.

W dyskusji na temat projektu dokumentu zwrócono uwagę na palącą potrzebę zdynamizowania przygotowań do sakramentu małżeństwa. Większa część diecezji elbląskiej znajduje się bowiem na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, które zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby rozwodów. Przypomniano też o zjawisku wypisywania się części młodzieży z lekcji religii w szkole.

Uczestnicy sesji przyjęli przedłożony dokument pod warunkiem naniesienia na nim odpowiednich poprawek [iuxta modum]. Jest to już trzeci schemat wypracowany w ramach elbląskiego synodu. Wcześniej zaaprobowane zostały projekty dokumentów: „Diecezja elbląska w perspektywie historycznej” oraz „Diecezja elbląska dziś”. Przed synodem pozostaje jeszcze zadanie przejrzenia i uporządkowania prawa partykularnego.

W VII. sesji plenarnej w Elblągu uczestniczyło 122 synodalistów oraz ekumeniczny obserwator z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. kmdr Marcin Pilch. /ks. pt/